Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim ogłasza nabór na stanowisko pracy – Główny Księgowy

Rozstrzygniecie konkursu na stanowisko Głównego Księgowego

Konkurs na stanowisko głównego księgowego wygrała p. Anna Piekarska.

 

Szczegółowe informacje:

 1. Nazwa jednostki : Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej
 2. : 42 211-15-60, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Stanowisko: Główny księgowy
 4. Wymiar etatu: 1 etat
 5. Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 Marii Grzegorzewskiej, 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 10
 6. Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem Głównego Księgowego:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. Zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe,
 4. Ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości lub ukończenie średniej, policealnej albo pomaturalnej szkoły zawodowej o kierunku rachunkowość i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości,
 5. Znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych; ustawy o rachunkowości; prawa o zamówieniach publicznych; ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy i Karty Nauczyciela.
 6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 7. Znajomość księgowości budżetowej,
 8. Biegła obsługa komputera, w tym programów księgowych: Płace Optivum Vulcan, Księgowość Vulcan, Budżet JSP oraz Planowanie i Realizacja Budżetu Doskomp, VATkom, Płatnik, obsługa sprawozdawczości GUS i ePFRON,  obsługa systemu bankowości internetowej iPKO Biznes.

 

Wymagania dodatkowe:

 • praktyczna umiejętność stosowania procedur zamówień publicznych
 • umiejętność tworzenia wewnętrznych aktów prawnych i projektów umów
 • znajomość zasad ochrony danych osobowych
 • Posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, sumienność, punktualność, dyspozycyjność, wytrwałość, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, znajomość i umiejętność korzystania z przepisów prawa.

 

Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku głównego księgowego:

 1. Obsługa finansowo-księgowa placówki – prowadzenie pełnej księgowości placówki za pomocą programu finansowo – księgowego oraz naliczanie wynagrodzeń w programie płacowym VULCAN.
 2. Sporządzanie i kontrola realizacji planów dochodów i wydatków, prowadzenia dziennika główna  dla poszczególnych kont syntetycznych: działalności podstawowej.
 3. Prowadzenie analityki dla poszczególnych zespołów kont,
 4. Uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w terminach i na zasadach określonych w przepisach,
 5. rozliczanie składek ZUS (znajomość programu Płatnik oraz przesyłu elektronicznego),
 6. Sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego,
 7. Rozliczenia podatku VAT,
 8. Sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych, analiz,
 9. Sporządzanie sprawozdań statystycznych i PFRON,
 10. Rozliczanie i nadzór gospodarki finansowej związanej z żywieniem dzieci (catering).
 11. Nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów,
 12. Prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych
 13. Należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych,
 14. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 15. Nadzór nad przeprowadzanymi inwentaryzacjami składników majątkowych i finansowe rozliczanie inwentaryzacji
 16. Wykonywanie prac zleconych przez dyrektora szkoły

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie,
 3. Świadectwa pracy potwierdzające wymagany staż (preferowane w zakładzie lub jednostce budżetowej)
 4. Aktualne zaświadczenie o niekaralności,
 5. Zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego,
 6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku naborem, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku – o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101. poz.926 ze zm.)

 

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2018 r. w godz. 9:00 -15:00. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim.

Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu do składania nie będą rozpatrywane.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie ZSS Nr 4 przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru. ZSS Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458z późn. zm.), po upływie terminu do złożenia dokumentów lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej z podaniem imion, nazwisk oraz miejsc ich zamieszkania.

 

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4
im. Marii Grzegorzewskiej
w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10
Marzena Kobojek